به پاییز بگو اگر می آیی
با صدای خش خش جاروی رفتگر بربرگهای خیابان بیا
با مدادشیرنشان، با پاک کن دورنگ بیا
با بوی کاغذ کاهی 
با نایلون پشت جلد کتاب بیا
به پاییز بگو اگر می آیی
با نان و پنیر ، یک استکان چای شیرین
با بوسه مادر بیا
باقصه های صبح رادیو
با لبخند همکلاسی
با سلام فراش مدرسه بیا
بیا
برگ های زرد را از دستم بگیر
خاطراتم را نمی دهم
بگذار سبز بماند...