مدتی بود هوا آفتابی نشده بود و نتوانستیم آزمایشهای مربوط به فصل رنگین کمان را انجام دهیم ...
امروز هوا آفتابی بود ، از فرصت استفاده کردیم ، از امکانات موجود بهترین بهره را بردیم و 
نهایتا دانش آموزان راضی و خشنود به اهداف مورد نظر رسیدند .


آزمایش صفحه 19 ( تشکیل رنگ های نوری با استفاده از ظرف آب و آیینه تخت )
آزمایش صفحه 19 ( تجزیه نور به رنگ های مختلف با استفاده از لوله خودکار )
فعالیت صفحه 21 (مقایسه دو ذره بین در تعین فاصله کانون تا ذره بین )
فعالیت صفحه 22 ( تشکیل تصویر وارونه شمع به دلیل قرار گرفتن در خارج از کانون عدسی )
فعالیت کاوشگری صفحه 23 (تشکیل تصویر مستقیم و وارونه اشکال با استفاده از لیوان آب )