نظر به اینکه موضوعات گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) تغییرکرده و  اکنون به شرکت 

 پشتیبان ارسال شده تا در نرم افزار  توصیفی  اعمال گردد ؛ لذا خواهشمند است اطلاع 


رسانی فرمایید  تا مدارساز پرینت یا تکمیل گزارش های  پیشرفت خوداری نمایند . نسخه


 جدید تا هفته آینده همراه با راهنمای کامل و جامع شیوه ی تکمیل فرم الف و نرم افزار 


تایپ آن  در اختیار قرار خواهد گرفت .


منبع : وبلاگ دکتر قره داغی