نقش بو کردن و حس بویایی در تشخیص مزه غذاها ،
این آزمایش را در کلاس انجام دادیم و دانش آموزان به هدف مورد نظر رسیدند .