هرگاه خواستید عددی را سریع در 5 ضرب کنید:

1-عدد را نصف کنید،

2-یک صفر در آخر عدد قرار دهید جواب بدست می آید.


برای مثال: 5×24

1-نصف 24 میشود 12

2-یک صفر در سمت راست آن قرا می دهیم میشود 120