4-دیدار با اولیا در هرماه (درصورت نیاز دعوت از آن ها در طول هفته)
5-شناخت کامل دانش آموزان از نظر جسمی، روحی، اخلاقی، درسی سال قبل ، نکات ضعف و قوت به کمک اولیا و پرونده تحصیلی
6-تدریس به موقع دروس طبق بودجه بندی سالانه و وضعیت یادگیری دانش آموزان  با توجه به شیوه های نوین یاددهی و یادگیری
7-تلفیق دروس با یکدیگر جهت تثبیت یادگیری 
8-شرکت در طرح های ارسالی اداره آموزش و پرورش مربوط به پایه تدریس
9-تعیین نماینده اولیا جهت ارتباط هماهنگ با اولیا برای پیشرفت در کارهای آموزشی و ...
10- برگزاری جشن با همکاری و هماهنگی مدیر و معاونین و دانش آموزان و اولیا آن ها (ملی و  مذهبی)
11-برگزاری اردو های علمی و فرهنگی و تفریحی تشویقی با هماهنگی مدیر و معاونین (دیدار از موزه ها، مکانهای تاریخی و…)
12-توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
13-رسیدگی به دانش آموزان ضعیف و سعی در رفع مشکل آنها
14-برگزاری آزمون ها و ارائه بازخوردهای لازم
15-تشویق دانش آموزان تلاشگر در هر ماه نسبت به ماه قبل ( مخصوصا دانش آموزان متوسط به پایین )
16-توجه به نکات انضباطی و بهداشتی دانش آموزان
17-فعال نمودن کتابخانه ی کلاس و تعیین مسئول کتابخانه از بین دانش آموزان
18-تشویق به موقع دانش آموزان با کارت های امتیاز یا جوایز
19-تنظیم طرح تشویقی ایستگاه شادی جهت ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های خارج از کلاس و پیشرفت تحصیلی
20-توجه به پوشه کار دانش آموزان و ارائه عملکرد و بازخورد مناسب
21- توجه به خط دانش آموزان و تشویق به خوش خطی
22- دادن مسئولیت های مختلف به دانش آموزان ازقبیل: همیار معلم، نماینده کلاس، بهداشتیار، مسئول کمد کلاس، مسئول کتابخانه کلاس و…
23- تشویق دانش آموزان در اهدای کتاب داستان به کتابخانه
24-برپایی نمایشگاه از دست ساخته های دانش آموزان
25-اجرای طرح گروه بندی دانش آموزان

و...