نکته:

  • این جدول نه برای همه دانش آموزان، بلکه برای تعداد محدودی است.
  • لزومی بر درج مواد درسی نیست.
  • آنچه باید در این جدول نوشت باید ریشه رفتاری باشد که عامل ایجاد رفتارهای بعدی گردد و به یادگیری بیانجامد.