توجه: راهنمای استفاده از نرم‌افزار داخل برنامه قابل مشاهده است.