باز باران

معلم چند پایه

باز باران

معلم چند پایه

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

بازخورد پایانی چیست ؟

جمال شمسی | دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۳ نظر

ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻌﮑﺎس، اراﺋﻪ ﯾـﺎ ﻋﺮﺿـﻪی رﺗﺒـﻪ وﺗﻮﺻـﯿفی ﮐـﻪ ﺳﻄﺤﯽ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ و واﮐﻨﺶ ﻣﻌﻠﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ (ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ (ﭘﺎﯾﻪ اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ)، ﻣﻌﻠﻢ وﻇﯿﻔﻪ دارد، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 3 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ تحصیلی – ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﻧﻮﺑﺖ اول -ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی- و ﻧﻮﺑﺖ دوم - ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه - و ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻟﻐﺎﯾﺖ 15 ﺷﻬﺮﯾﻮر) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ذی ﻧﻔﻌﺎن (واﻟﺪﯾﻦ، داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ) ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


منبع : دکتر بهمن قره داغی


نمونه هایی از بازخورد پایانی در نوبت دوم:  • ۳ نظر
  • ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۸:۳۲
  • جمال شمسی

جشن تکلیف دختر خانم های گل پایه سوم

جمال شمسی | يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۲۱ ب.ظ | ۸ نظر

  • ۸ نظر
  • ۲۹ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۲۱
  • جمال شمسی