باران چند روز اخیر طبیعت زیبای اینجا را چند برابر زیباتر کرده بود .
  
دیروز در راه مدرسه و در کلاس درس چند عکس از این طبیعت زیبا گرفتم .

درس دادن در همچین طبیعت فوق العاده ای، روحیه و انگیزه منو چند برابر میکنه .

یکی از دلایلی که باعث شد برای سومین سال پیاپی این مدرسه را برای تدریس 

انتخاب کنم ، این طبیعت زیبا بود .