نمونه یی از تفسیر اشکال در نقاشی کودکان: ✅ -زیاد بودن دکمه ها در لباس آدمک ترسیم شده نشانه کمبود اعتماد به نفس در کودک است. ✅ -وجود حیوانات در نقاشی بیانگر حس طبیعت گرایی کودک می باشد. ✅ - ابر در نقاشی کودک سمبل مادر و خورشید سمبل پدر است . ✅ -اشکال نوک تیز و خطوط شکسته بیانگر خشونت در زندگی است. ✅- پشت سر هم و ردیف بودن اشکال رسم شده مانند جوجه های یک مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد ریاضی کودک می باشد. ✅ -با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم پایین نقاشی میتوان به احساس کودک در گذشته اش پی برد. ✅-با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم وسط نقاشی به احساس کودک در زمان حال می توان پی برد. ✅- عناصر رسم شده در یک سوم بالای نقاشی نشانه احساس کودک به آینده خود است.