از آنجاییکه امکان دارد به دلیل آنچه مازاد نیرو گفته شده ، از همکاران مقطع متوسطه بدین منظور استفاده شود ، دیشب در یکی از گروههای تلگرام با حضور جناب رسول پاپایی معاون رسانه ای وزیر ،جناب شیرزاد عبداللهی ،دکتر رضا نهضت و تنی چند از همکاران دیگر ، این موضوع واکاوی شد .     نتایج این بحث بدین صورت بود :    مزایای طرح: 1- بهرمندی ازمزایای ابتدایی 2- آشنایی دانش آموزان با تعدد دبیرومعلم 3- تخصصی شدن درس تربیت بدنی 4- کم شدن سلیقه محوری توسط مدیران دربه کار گیری دبیران مازاد 5- ارتقا سطح آموزش ریاضی و علوم در دبستان 6- بکارگیری نیروهای مازاد   معایب طرح: 1- نداشتن مهارت در تدریس برای دانش آموزان ابتدایی- آشنا نبودن با مقطع ابتدایی و تدریس کتب درسی 2- عدم درک متقابل دانش آموزودبیر 3- سرخوردگی وبی انگیزگی دبیران مقاطع بالاتر 4- لطمه زدن به دانش آموز ابتدایی با توجه به عدم سازگاری با محیط