1. نصیحت تکراری

2. تذکر مداوم

3. سرزنش

4. منت گذاشتن

5. مقایسه کردن

6. جرو بحث کردن

7. برچسب منفی زدن

8. پیش بینی منفی(نفوس بد)

9. گله و شکایت مداوم

10. متهم کردن


این ده ویروس چه ازسوی والدین، چه مربیان و معلمان " اعمال شود، تضعیف‌کنندۀ فرزندان شماست.