چینش صندلی دانش آموزان در کلاس مسئله ای است که در آموزش و پرورش کمتر به آن پرداخته شده، در حالیکه موضوع بسیار مهمی در تعلیم و تربیت است.

دانش آموزان وقتی پشت سرهم قرار می گیرند احساس بی احترامی می کنند و همیشه مجبورند به جای دیدن تابلو کلاس و چهره معلم اولین چیزی که می بینند پشت گردن همکلاسی اش است که جلو او نشسته است.

بعضی از متخصصین معتقدند که شاید دلیل برخی از بی انضباطی ها و رفتارهای ناهنجار در کلاس همین چینش صندلی ها و نیمکت ها در کلاس است.وقتی دانش آموزان پشت سرهم قرار می گیرند کنترل کلاس توسط معلم به این دلیل که همه دانش آموزان در معرض دید معلم نیستند مشکل خواهد بود و همچنین مشارکت دانش آموزان در مباحث کلاس کمتر است.

بنابراین مفیدتر خواهد بود که شرایط مدرسه و امکانات بگونه ای در کلاس مهیا شود تا معلم قادر باشد تغییرات در چینش صندلی دانش آموزان را انجام دهد و تنوع ایجاد کند تا جذابیت کلاس بالا رفته و اثرات مثبت بر دانش آموزان داشته باشد.